Miljøfyrtårnsertifisering


BalansePluss Erling Vebenstad er sertifisert sertifisør for Miljøfyrtårn.

Utdeling av Miljøfyrtårnsertifikat til Brødrene Røsand AS.

1. mars 2013 ble sertifikatet overrakt til adm. dir. Roald Røsand av ordføreren i Averøy Ann Kristin Sørvik.

Mifjofyrtarn Brødrene Røsand AS Brødrene Røsand AS som Miljøfyrtårn

Sertifisering

Etter gjennomført miljøanalyse, og når virksomheten har gjennomført de tiltak som skal gjennomføres for å tilfredsstille bransjekravene, er den klar for sertifisering.
– Det er kommunen som er ansvarlig for sertifisering. Miljøfyrtårnkonsulenten skal i forbindelse med avslutning av sitt arbeid og framsending av konsulentrapporten forsikre seg om at kommunen følger opp sertifiseringen.
– Konsulenten må gi sertifisøren tilgang til virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen, slik at konsulentrapporten, miljørapporten og annen dokumentasjon kan leses direkte av sertifisøren. 
– Kommunens sertifisør kontakter bedriften og avtaler sertifiseringsmøte.

Re-sertifisering

Sertifisøren har også en viktig rolle i forbindelse med resertifisering. Utgangspunktet er gjeldende bransjekrav og virksomhetenes årlige miljørapporter.  Sertifisøren vil normalt ha nytte av den opprinnelige konsulentrapporten m/handlingsplan som ble laget i forkant av førstegangs sertifisering. Hvis denne ikke foreligger i Miljøfyrtårnportalen eller som kopi i kommunen, kan sertifisøren etterspørre denne hos den sertifiserte virksomheten.

Viktige prinsipper

  • Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå.
  • Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres etter relevante bransjekrav. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.
  • Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte.
  • I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat pr driftsenhet. I tilfeller hvor en virksomhet har driftsenheter lokalisert i flere kommuner, skal det som et prinsipp utstedes ett sertifikat pr enhet.

Etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan prinsippene unntaksvis fravikes. Dersom deler av en virksomhet ikke inngår i sertifiseringen skal dette fremkomme på sertifikatet. Alle slike avklaringer skal dokumenteres skriftlig. Både konsulent og ikke minst sertifisør har et selvstendig ansvar for å veilede/kontrollere virksomheter slik at disse prinsipper blir ivaretatt.